បង្ហាញ ១–9 នៃ 10 លទ្ធផល

ការជួលឆាកដឹកនាំបង្ហាញសម្រាប់ក្នុងផ្ទះ, ជាមួយនឹងធុងដឹកអាលុយមីញ៉ូមស្លាប់ - ស្លាប់, អត្រាធ្វើឱ្យស្រស់ខ្ពស់ពី 1920hz ដល់ 3840hz,.

កម្មវិធី WhatsApp WhatsApp ពួកយើង