បង្ហាញ ១–9 នៃ 11 លទ្ធផល

អេក្រង់ LED មានតម្លាភាពគឺជាប្រភេទអេក្រង់ LED ដែលមានពន្លឺភ្លឺថ្លាដូចកញ្ចក់ហើយមានមុខងារជញ្ជាំងវីដេអូបង្ហាញ LED.

កម្មវិធី WhatsApp WhatsApp ពួកយើង