ផលិតផលអេក្រង់ LED ជួលនៅខាងក្រៅត្រូវបានប្រើសម្រាប់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មខាងក្រៅ; អេក្រង់ជួល LED ឥឡូវនេះត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងការបង្ហាញឆាក.

កម្មវិធី WhatsApp WhatsApp ពួកយើង