អេក្រង់បង្ហាញភីកសែលតូច ឬជញ្ជាំងវីដេអូដឹកនាំភីកសែលតូចចង្អៀត, រួមមាន P0.9 P1.25 P1.5 P1.875 P1.9 P2 និង P2.5, គឺជាមួយនឹងរូបភាពបង្ហាញគុណភាពខ្ពស់ 4k, ជញ្ជាំងវីដេអូដែលដឹកនាំដោយ HD កំពុងតែពេញនិយមឥឡូវនេះ.

កម្មវិធី WhatsApp WhatsApp ពួកយើង