ផ្ទាំងរូបភាព LED ផ្ទាំងខាងក្រោយឆាកដំណាក់កាលទី ៣ P៣.៩ P៤.៨ អេក្រង់បង្ហាញ LED ខាងក្រៅសម្រាប់ជួល

ការបង្ហាញអេក្រង់ក្រៅ P4.81 P3.91 ការតំឡើងផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគណៈរដ្ឋមន្រ្តីការតំឡើងថ្លៃតម្លៃពហុពណ៌បានបង្ហាញ, ជាមួយ 3840 អត្រាធ្វើឱ្យស្រស់ខ្ពស់និងការកុហក Nationstar.

កម្មវិធី WhatsApp WhatsApp ពួកយើង